Όποιος και αν είναι ο προορισμός σας... ξεκινήστε σωστά

με το Euroworld!

Σχεδιάστε μαζί μας τις διακοπές σας με μοναδικά προνόμια...

6 άτοκες δόσεις

Προνομιακές τιμές

Παράδοση των εισητηρίων στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση

 
Αφιέρωμα
Κούβα
Αιθέρια, ρομαντική, και μυστηριακή, η Κούβα είναι ένας προορισμός όλο μυστήριο και αντιθέσεις.
Κούβα
 
 
Bookmark and Share
 

· Πούρα Αβάνας
Πρέ­πει ο­πωσ­δή­πο­τε να α­γο­ρά­σε­τε πού­ρα Α­βά­νας και να ε­πι­σκεφθεί­τε το φο­βε­ρό ερ­γο­στά­σιο των Παρ­τά­γκας, για να δεί­τε πώς οι ερ­γά­τες (torcedores) και οι στρί­φτες δου­λεύουν στη γα­λέ­ρα και πα­ρα­σκευά­ζουν τα πού­ρα. Ο μύ­θος που θέ­λει 18χρο­νες Κουβα­νές να τυ­λί­γουν τα φύλ­λα των πού­ρων α­νά­με­σα στους μη­ρούς τους, δεν ι­σχύ­ει. Από τις πιο διάσημες μάρκες οι Montecristo, Cohiba, Partagas και Hoyo και τα πιο συνήθη μεγέθη robusto, double corona και torpedo από τα cigar shops όπως το La Casa del Habano ή το Club Habana.

· Μου­σεί­ο Havana Club
Να ε­πι­σκε­φθεί­τε το μου­σεί­ο της κρα­τι­κής Havana Club για να δεί­τε πώς φτιά­χνεται το πε­ρί­φη­μο κου­βα­νέ­ζι­κο ρού­μι. Δεν χά­νε­τε τί­πο­τα να α­γο­ρά­σε­τε έ­να μπου­κά­λι Havana Club 15 ε­τών, που δεν θα το βρεί­τε που­θε­νά αλ­λού στον κό­σμο.

· Τελετές σαντερίας
Να πα­ρα­κο­λου­θή­σε­τε ο­πωσ­δή­πο­τε τε­λε­τή σα­ντε­ρί­ας –εί­ναι η θρη­σκεί­α που α­να­βιώ­νει στην Κού­βα. Εί­ναι τα θρη­σκευ­τι­κά «πι­στεύ­ω» που κου­βα­λού­σαν οι δού­λοι στα α­μπά­ρια των ι­σπα­νι­κών κα­ρα­βιών. Ι­σπα­νοί γαιο­κτή­μο­νες, στην προ­σπά­θειά τους να τα ξε­ρι­ζώσουν, ε­πέ­τρε­ψαν να έ­χουν τη θρη­σκεί­α τους, αρ­κεί αυ­τή να προ­στα­τεύ­ε­ται από έ­ναν ρω­μαιο­κα­θο­λι­κό ά­γιο. Πολ­λοί μι­λούν για μαύ­ρη μα­γεί­α και για τε­λετές ό­που ο ιε­ρέ­ας κα­τα­λαμ­βά­νε­ται α­πό θε­ό­τη­τες. Α­πο­τέ­λε­σμα; Έκ­στα­ση και μυστη­ρια­κή α­τμό­σφαι­ρα. Η σα­ντε­ρί­α μέ­χρι τη δε­κα­ε­τί­α του ’80 ή­ταν α­πα­γο­ρευμέ­νη. Την τε­λευ­ταί­α ει­κο­σα­ε­τί­α το κα­θε­στώς τούς ε­πέ­τρε­ψε να ε­ξα­σκούν και πά­λι α­νοι­χτά τη θρη­σκεί­α τους.

· Trinidad
Μια βόλ­τα σε μια α­πό τις πιο ό­μορ­φες πό­λεις της Κού­βας δεν θα σας α­πο­γο­η­τεύ­σει. Τα ό­μορ­φα μέ­γα­ρα και τα με­γαλό­πρε­πα αρ­χο­ντι­κά εί­ναι ζω­ντα­νές α­πο­δεί­ξεις των πε­ρα­σμέ­νων με­γα­λεί­ων. Το μι­κρό ο­ρει­νό χω­ριό ή­ταν κά­πο­τε η πλου­σιό­τε­ρη πό­λη της Λα­τι­νι­κής Α­με­ρικής. Σή­με­ρα έ­χει α­να­κη­ρυ­χθεί Μνη­μεί­ο Πα­γκό­σμιας Πο­λι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νομιάς α­πό την UNESCO και ο κα­λύ­τερος τρό­πος για να την γνω­ρί­σε­τε εί­ναι με μι­κρά πο­δή­λα­τα-τα­ξί.

· Varadero
Πε­ρί­φη­μες λευκές πα­ρα­λί­ες και τιρ­κουάζ νε­ρά. Αν ο­πωσ­δή­πο­τε θέ­λε­τε να κά­νε­τε βου­τιά σε θά­λασ­σα, κα­λά εί­ναι για 2 η­μέ­ρες.

· Μαυσωλείο του Τσε Γκεβάρα
Από τις εμπειρίες που επιβάλλεται να ζήσεις, αν θέλεις να μάθεις τα πάντα για την ιστορία της επανάστασης στην Κούβα στα τέλη του 1958 στην πόλη Σάντα Κλάρα στο κεντρικό τμήμα της Κούβας.

 

 
 
Φωτογραφίες
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
 
Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Euroworld στο τηλ. 214 40 57 352