Όποιος και αν είναι ο προορισμός σας... ξεκινήστε σωστά

με το Euroworld!

Σχεδιάστε μαζί μας τις διακοπές σας με μοναδικά προνόμια...

6 άτοκες δόσεις

Προνομιακές τιμές

Παράδοση των εισητηρίων στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση

 
Αφιέρωμα
Κούβα
Αιθέρια, ρομαντική, και μυστηριακή, η Κούβα είναι ένας προορισμός όλο μυστήριο και αντιθέσεις.
Ρόδος
 
 
Bookmark and Share
 

Ετοιμαστείτε να ζήσετε το πιο όμορφο παραμύθι. Αυτό που έχει ιππότες, μεσαιωνικά τείχη, εντυπωσιακά παλάτια πέτρινα σοκάκια. Μόνο η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου μπορεί να κάνει πραγματικότητα αυτό το όνειρο. Χαρακτηρισμένη ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO, σας κάνει να χαθείτε στους αιώνες, ζώντας μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία. Ει­σέρ­χε­στε στην Κα­στρο­πο­λι­τεί­α α­πό τη Θα­λασ­σι­νή Πύ­λη (στο ε­μπο­ρι­κό λι­μά­νι) και περ­πα­τά­τε με κα­τεύ­θυν­ση προς τα α­ρι­στε­ρά, προ­κει­μέ­νου να ο­δηγη­θεί­τε στην Πλα­τεί­α Ιπ­πο­κρά­τους, το ση­μεί­ο α­να­φο­ράς και meeting point για τους περισ­σό­τε­ρους ε­πι­σκέ­πτες. Α­πό ε­κεί χά­νε­στε, στην κυ­ριο­λε­ξί­α, στα λα­βυ­ριν­θώδη σο­κά­κια ε­νώ η αί­σθη­ση ό­τι βρί­σκε­στε μέ­σα σε μια χρο­νο­μη­χα­νή σάς κα­τα­κλύ­ζει αυ­θόρ­μη­τα. Μια μυ­στη­ρια­κή αύ­ρα «πλημ­μυ­ρί­ζει» τα κύτ­τα­ρά σας την ώ­ρα που ει­κό­νες με έ­φιπ­πους ο­πλι­σμέ­νους ιπ­πό­τες ξε­δι­πλώ­νο­νται μπρο­στά στα μά­τια σας. Ω­στό­σο, η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα σας ε­πι­φυ­λάσ­σει συ­γκλο­νι­στι­κές συ­γκι­νή­σεις: το με­γα­λο­πρε­πές Πα­λά­τι του Με­γά­λου Μα­γί­στρου στη βο­ρειο­δυ­τι­κή πλευ­ρά, το ε­πι­βλη­τι­κό Τζα­μί Σου­λε­ϊ­μάν λί­γο πιο πέ­ρα, το Ρο­λό­ι –απ’ ό­που η πα­νο­ρα­μι­κή θέ­α στην Πα­λιά Πό­λη εί­ναι μα­γευ­τι­κή– και τα Δη­μο­τι­κά Λου­τρά (Γε­νί Χα­μάμ) γε­μί­ζουν το φα­κό σας με α­μέ­τρη­τα φω­το­γρα­φι­κά κλικ! Θα ή­ταν α­συγ­χώ­ρη­τη πα­ρά­λει­ψή σας να βρί­σκε­στε στη Ρό­δο και να μην ε­πι­σκεφθεί­τε την πα­νέ­μορ­φη Λίν­δο. Ε­πι­βι­βα­στεί­τε, λοι­πόν, στο αυ­το­κί­νη­τό σας και τρα­βήξ­τε γραμ­μή για το νό­το. Με­τά α­πό πε­ρί­που 50 χλμ. εμ­φα­νί­ζε­ται μπρο­στά σας με με­γα­λό­πρε­πη νω­χέ­λεια η «κο­σμο­πο­λί­τισ­σα». Αμ­φι­θε­α­τρι­κά χτι­σμέ­νη στην πλα­γιά ε­νός βρά­χου, η γρα­φι­κή και κα­τά­λευ­κη «Κυ­κλα­δί­τισ­σα», φο­ρώ­ντας ως κο­ρώ­να στο κε­φά­λι της την αρ­χο­ντι­κή α­κρό­πο­λη, θα σας κά­νει να ξε­χά­σετε ό­τι βρί­σκε­στε στα Δω­δε­κά­νη­σα. Α­φή­στε το ό­χη­μά σας στο κε­ντρι­κό πάρ­κι­γκ και συ­νε­χί­στε την ε­ξόρ­μη­σή σας πε­ζή. Έ­να εί­ναι σί­γου­ρο: θα χα­θεί­τε ουκ ο­λίγες φο­ρές στα δαι­δα­λώ­δη σο­κά­κια της. Δεν μένουμε μόνο σε αυτή, ωστόσο. Θέλουμε να γνωρίσουμε και το πιο «πολύτιμο» στολίδι των Δωδεκανήσων, τη μικροσκοπική Σύμη. Πανέμορφη, αρχοντική, γραφική, με μια δόση «χλιδής», σε απόσταση 50’ από το λιμάνι της Ρόδου, μας δέχεται στην αγκαλιά της και δεν μας αφήνει μέχρι να την ανακαλύψουμε σπιθαμή προς σπιθαμή!

 

 
 
Φωτογραφίες
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Euroworld στο τηλ. 214 40 57 352